Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven.

ANBI, Kwaliteit en Keurmerken

Cosis is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.


ANBI-gegevens

Algemene gegevens

 • Naam rechtspersoon: Stichting Cosis 
 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Cosis
 • Statutaire zetel: Gemeente Assen
 • Bezoekadres: Lauwers 17, 9405 BL Assen
 • Postadres: Postbus 214, 9400 AE Assen
 • RSIN nummer: ​816892040
 • KvK inschrijfnummer: 04082725

Bestuurssamenstelling
Bekijk hier de samenstelling van het Bestuur.

Doel en grondslag
De Stichting heeft ten doel:

 • Het behartigen van de belangen van mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking en het bijdragen aan hun optimale ontplooiing door het verlenen van zorg en het aanbieden van begeleiding in de ruimste zin des woords.
 • Hulp te bieden aan personen, die op grond van psychische op psychosociale factoren reeds langere tijd beperkt zijn in hun sociaal functioneren en die niet beschikken over een adequaat ondersteunend thuismilieu.
 • Het verbinden van (zorg)instellingen die werken met mensen met een verstandelijke beperking en (zorg)instellingen die zich bezighouden met geestelijke gezondheidszorg en het bevorderen van de samenwerking tussen deze (zorg)instellingen zodat het bieden van zorg, kleinschalig in omvang en verankerd in de lokale samenleving, geboden kan blijven worden.
 • Het begeleiden van voormelde (zorg)instellingen bij onder andere het (door)ontwikkelen van zorgprogramma’s en het ondersteunen bij de uitvoering daarvan.
 • Het creëren en het bevorderen van scholings- en loopbaanmogelijkheden binnen voormelde (zorg)instellingen.
 • Het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische beperking.
 • De behartiging van de belangen van voormelde (zorg)instellingen.
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. In een boekjaar behaalde overschotten komen ten goede aan de Stichting dan wel aan zorginstellingen die een beroep kunnen doen op de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting of werkzaam zijn in het algemeen maatschappelijk belang.

Bestuur en beloningsbeleid
De dagelijkse leiding van Cosis is in handen van de raad van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het werk van de raad van bestuur.

Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening.

Salariëring van het management, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO Gehandicaptenzorg of de cao GGZ.

Beleidsplan en jaardocumentatie
Onze jaarplannen en jaarverslagen publiceren we op onze website. Jaarverslagen worden ook openbaar gemaakt via de website: www.jaarverslagenzorg.nl.

Cosis is ISO 9001:2015 gecertificeerd

b9a598b3-30b7-51b8-8871-862a503070e2Dat betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem getoetst is en dat we aan de voorwaarden hebben voldaan als gesteld in ISO 9001:2015. Het certificaat is geldig t/m augustus 2020.

Bekijk het certificaat.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming binnen Cosis is Tanita Dijks. Voor vragen kunt u terecht bij privacy@cosis.nu of bellen naar 06 528 707 41.

Tanita Dijks
Postbus 214
9400 AE Assen